Governing Council of Hindustani Education Society, Ausa


Sr.No. Name Position
1 Mr. Kulkarni Sanjay Balasaheb President
2 Mrs. Shaikh Yasmin Nawaboddin Vice-President
3 Dr. Shaikh Afsar Nawaboddin Secretary
4 Mrs. Arab Gazala Aslam Joint Secretary
5 Shaikh Parveen Nizamoddin Treasurer
6 Shaikh Javed Hamidsab Member
7 Panchal Prabhakar Ramchandra Member